Nápověda

  1. Popis hlavního okna
  2. Popis menu a nástrojové lišty
  3. Popis dialogů vytvářejících slovník
  4. Formát uložení slovníků
  5. Popis dialogu Nastavení
  6. Práce s profilem
  7. Popis dialogu Nastavení profilu

Popis hlavního okna

Hlavni okno programu

Hlavička okna obsahuje: Jméno programu, za pomlčkou jméno profilu, za dvojtečkou jméno slovníku, který se právě zkouší. Pokud jich je víc, jsou odděleny čárkou.

Popis menu viz sekce Popis menu a nástrojové lišty.

Pod menu se nachází nástrojová lišta. Obsahuje nejčastěji používané funkce, které jsou i v menu, kde najdete jejich popis. Kromě nich je zde i tlačítko Statistika (%), které zobrazuje a skrývá statistiku k profilu, pokud se nějaký používá.

Červeně označená oblast č. 1 zobrazuje aktuální slovíčko, to které se právě zkouší a musíte správně napsat jeho překlad.
Vysvětlení je možné zadat jako html, tudíž v tomto poli mohou být např i obrázky nebo i odkazy na web. Pokud by odkazy ukazovaly na lokální soubory, je potřeba zadat relativní cestu od adresáře Ucitko, kde je umístěn program.

Pole Slovíčko má speciální vlastnost měnění pořadí slov. Mějme slovíčko z obrázku: dívka, děvče, holka - při příštím opakování se slova proházejí a zobrazí se třeba děvče, holka, dívka. Pomáhá to učit se opravdu slovíčko a ne jen jeho zobrazení. Prohazují se vždy slova nebo výrazy oddělená čárkami. Pokud je ale čárka v závorkách, tato se nebere jako oddělovač pro přehazování. Takže ve výrazu kočka, (černá, mourovatá) se bude prohazovat jen slovo kočka a závorka. Výraz v závorkách bude stále stejný. Hranaté závorky mají stejný význam jako kulaté s tím rozdílem, že se hranaté závorky nebudou zobrazovat. Je to kvůli větám. Má-li být jako odpověď věta s čárkou, uzavřeme ji ve slovníku do hranatých závorek. Věta se pak nebude při zkoušení přehazovat a hranaté závorky se nebudou zobrazovat.

Vstupní políčko pro text: do toho políčka napište správně slovíčko. Vedle je tlačítko OK, kterým slovíčko potvrdíte. Pro potvrzení je možné používat i klávesu Enter. Po vyhodnocení vaší odpovědi se zobrazí výsledek v podobě zeleného nápisu Správně nebo červeného nápisu Špatně.

Červeně označená oblast č. 2 zobrazuje slovíčko, které již bylo potvrzeno. Pokud bylo špatně, můžete si zde přečíst správnou odpověď.

Statistika slovníku: zobrazuje údaje o právě zkoušeném slovníku. Od vrchu to je: kolik má slovník celkem slovíček (plus případně vložená slovíčka z profilu), kolik slovíček už bylo z tohoto slovníku naučeno a nebudou se tedy již opakovat, z kolika slovíček se právě zkouší a nakonec kolik slovíček vám ještě nebylo nabídnuto a čekají než budou vybrána.

Statistika dotazovaného slovíčka: zobrazuje údaje o aktuálním slovíčku. Od vrchu to je: kolikrát budete ze slovíčka v průběhu zkoušení slovníku vyzkoušeni, kolik opakování vám ještě zbývá, kolikrát jste již slovíčko zadal(a) správně a kolikrát špatně. Pokud slovíčko zadáte špatně, zvýší se celkový počet opakování o 2 (v Nastavení je možné zvolit jinou hodnotu), aby jste si slovíčko lépe procvičili.
Pokud víte, že aktuální slovíčko je pro vás těžké a chcete, aby jste z něj byli vyzkoušeni víckrát, než kolik opakování zbývá, stačí nastavit požadovanou hodnotu v políčku Opakování. Hodnotu zde lze i snižovat.
Jestli jste si jisti, že slovíčko umíte, můžete zaškrtnout políčko Vypustit. Pro usnadnění práce lze toto políčko zaškrtnout/odškrtnout pomocí klávesové zkratky Alt+V. Při zkoušení tohoto slovníku z něj už po správném zadání nebudete dále zkoušeni. V případě, že se budete znovu učit tento slovník, bude vás Učítko znovu zkoušeni i z tohoto slovíčka.
Pozor: pokud ale zaškrtnete tuto volbu a slovíčko zadáte špatně, znamená to, že ho dobře neumíte a budete z něj dále normálně zkoušeni.

Celková statistika profilu: zobrazí se jen pokud máte načtený profil. Je možné ji skrývat/zobrazovat tlačítkem Statistika (%) v nástrojové liště.

Právě vyzkoušené slovíčko: zobrazuje údaje o právě vyzkoušeném slovíčku. Od vrchu: kolikrát bylo slovíčko vyzkoušeno celkově v tomto profilu a jeho úšpěšnost. Úspěšnost je vypočítána jako podíl toho, kolikrát bylo slovíčko zadáno špatně a kolikrát dobře.
Políčko Umím zaškrtněte jen v případě, že slovíčko umíte naprosto dokonale. Tímto bude úspěšnost slovíčka nastavena na 100% a profil vám ho již nebude vkládat jako nenaučené. Pokud se budete učit nějaký slovník, který toto slovíčko bude obsahovat, budete z něj normálně vyzkoušeni.
Pozor: pokud ale zaškrtnete tuto volbu a slovíčko zadáte špatně, znamená to, že ho neumíte dobře a jeho úspěšnost, se bude počítat normálně.

Dotazované slovíčko: zobrazuje údaje o právě nabídnutém slovíčku. Od vrchu: kolikrát bylo slovíčko vyzkoušeno celkově v tomto profilu a jeho úšpěšnost. Úspěšnost je vypočítána jako podíl toho, kolikrát bylo slovíčko zadáno špatně a kolikrát dobře.

Slovník [jméno slovníku]: zobrazuje informace o slovníku, do kterého patří aktuální slovíčko. Zatím jen celkový počet, kolikrát už byl slovník vyzkoušený.

Naučených slovíček (>80%): kolik slovíček je už v profilu naučeno. Jako naučené slovíčka se počítají ty, které mají úspěšnost větší jak 80% (tuto hodnotu lze změnit v Nastavení profilu).

Nenaučených slovíček: kolik slovíček ještě není dostatečně naučeno (úspěšnost je menší než 80%).

Vyzkoušeno slovníků: kolik bylo celkově v tomto profilu vyzkoušeno slovníků.

Zpět na menu

Popis menu a nástrojové lišty

Soubor->Konec Ukončí program
Slovníky->Vytvořit slovník Vytvoří nový slovník ve složce \Slovniky. Nejdříve musíte vyplnit obecné informace o slovníku a pak lze vyplnit slovíčka.
Slovníky->Otevřít slovník Otevře již existující slovník. Po výběru slovníku lze v otevřeném okně měnit slovíčka a informace o slovníku.
Slovníky->Naučit slovník Zobrazí slovník v graficky uspořádaném seznamu, aby se slovíčka lépe učila. Zde nelze slovník upravovat. Je možné mít takto otevřených více oken.
Slovníky->Vyzkoušet Po výběru jednoho nebo více slovníků vás z nich program začne zkoušet. Více slovníků vyberete při držení klávesy Ctrl.
Slovníky->Nepřidávat Po zmáčknutí tohoto tlačítka se přestanou přidávat slovíčka ke zkoušení z Nevyzkoušených a dozkouší se už jen slovíčka Ve výuce. Vhodné, když třeba chcete brzy odejít od Učítka a stále zbývá moc slovíček. Tímto se pak dozkouší už jen začatá slovíčka. Opětovným zmáčknutím tlačítka se zase začnou slovíčka přidávat.
Slovníky->Znovu Začne od začátku zkoušet aktuální nebo právě vyzkoušený slovník.
Slovníky->Ukončit Ukončí zkoušení právě zkoušeného slovníku. Máte při tom na výběr, zda chcete dílčí statistiku uložit či nikoliv.
Slovníky->Obratit směr zkoušení Když máme například anglicko-český slovník (tj. zadáváme česky), po zmáčknutí se obrátí směr. Tedy slovíčka se budou nabízet česky a odpověď bude anglicky. Nejlepší je zmáčknout tlačítko a pak vybrat slovník ke zkoušení. Nicméně je možné směr přepínat i v průběhu zkoušení. V tom případě se směr obrátí při následujícím slovíčku, tj. po stisknutí tlačítka OK. Pro takto zkoušené slovíčka se normálně počítá statistika.
POZOR!!:Slovník musí být nachystán na to, aby šel zkoušet i obráceně. Políčka Slovíčko a Význam ve slovníku by měly být jen jednoduché výrazy. Pokud bude v poli Význam několik slov nebo věta, po otočení zkoušení bude potřeba zadat celé toto pole dobře. Což není účelem, učit se formát popisu atd. Je proto vhodné, si slovník nachystat jedna ku jedné, i pro orácené zkoušení.
Profil->Nový profil Vytvoří nový profil. Jeho soubor bude uložen v adresáři s programem.
Profil->Načíst profil Po vybrání ze seznamu se profil načte a začne se používat režim s profilem (zobrazí se statistika, bude se aktualizovat, bude zkoušet i z nenaučených slovíček atd.).
Profil->Bez profilu Vypne používání aktuálního profilu. Program bude dále pracovat v režimu bez profilu.
Profil->Přidat do vnitřního slovníku Pokud je zapnut Profil, přidá slovíčko do vnitřního slovníku.
Profil->Odebrat z vnitřního slovníku Pokud je zapnut Profil, odebere slovíčko z vnitřního slovníku.
Profil->Vyzkoušet nenaučenéZačne zkoušet jen z nenaučených slovíček v profilu bez nutnosti zkoušet nějaký slovník. Slovíčka budou vybrána podle nastavení profilu pro vkládání nenaučených slovíček.
Profil->Vyzkoušené slovníkyZobrazí seznam vyzkoušených slovníků. V prvním sloupci je, kolikrát byl slovník vyzkoušen.
Profil->Nastavení profilu Zobrazí okno s nastavením aktuálního profilu.
Nastavení->Jazyk Po vybrání jazyka z podmenu bude program zobrazovat všechny texty ve zvoleném jazyce. Toto nastavení zůstane stejné i po zavření programu.
Nastavení->Nastavení Zobrazí okno s nestavením pro celý program.
Nápověda->O programu Zobrazí okno s informacemi o tomto programu.
Statistika Zobrazí/skryje statistiku profilu.

Zpět na menu

Popis dialogů vytvářejících slovník

Základní informace o slovníku

Po kliknutí na Nový slovník se jako první otevře okno, zobrazené vpravo. Než bude možné pokračovat dál, je potřeba vyplnit základní informace o slovníku.

Jméno: je stejné jako jméno souboru se slovníkem. Proto je toto políčko šedé a nelze měnit. Po uložení slovníku bude toto pole automaticky vyplněno.

Jazyk: z jakého jazyku (popřípadě z čeho) bude slovník zkoušet.

Popis: podrobnější popis slovníku. Odkud slovíčka jsou, jakého se týkají problému, obtížnost, k jakému účelu byl slovník vytvořen a cokoliv vás napadne, co by bylo užitečné.

Autor: kdo si dal tu práci a slovník vytvořil.

Úroveň: v rozmezí 1-3. 1 - by měly být lehké, obecná slovíčka, tématické slovníky. Měly by to být slovníky pro začátečníky. 2 - pokročilá slovíčka, ty které se nepoužívají často, komplexnější slovníky. 3 - velice odborné termíny, specializované slovníky na oblasti, které se běžně nepoužívají, odborné nebo vědecké výrazy.

Zamknout: pokud bude slovník zamčen, nebude ho možné po znovuotevření měnit. (Dokud se zase na tomto místě neodemče.) Zatím má sloužit spíše pro bezpečnost, proti náhodnému přepsání. V dalších verzích možná bude sloužit i pro zaheslovnání slovníku.


Slovník

Přidej řádek: přidá jeden řádek na konec seznamu.

Přidej 10 řádků: přidá 10 řádků na konec seznamu.

Nastavení slovníku: kliknutí na toto tlačítko otevře předchozí okno, kde je možné změnit základní údaje o slovníku.

Uložit slovník: uloží slovník. Pokud je v titulku okna u jména slovníku hvězdička, nejsou poslední změny uloženy.

Zavřít: zavře okno.

Znaky anglické výslovnosti: po kliknutí se znak vloží na místo kurzoru.
Upozornění: všechny znaky neodpovídají oficiálním znaků pro výslovnost a některé jsou jen jim podobné tvary. Je to z toho důvodu, že jsem některé znaky nenašel v žádné znakové sadě. Dokonce oficiální slovníky používají pro zápis výslovnosti např. české znaky nebo obrázkové písmo. Tento nedostatek bude odstraněn v pozdějších verzích Učítka, pokud najdu nějaký vhodný způsob.

Kliknutí na čísla řádku: označí celý řádek. Při držení klávesy Ctrl je možné vybrat více řádků.

Klávesa DELETE: smaže vybrané řádky.

Prázdné řádky se do slovníku neukládají. Po znovuotevření bude slovník abecedně seřazený podle sloupce Slovíčko.

Učítko podporuje i písmena, které nejsou v české abecedě, jako třeba německé ö, ä, ß nebo španělské ñ a další. Nejjednodušší způsob je prostě si přepnout klávesnici na daný jazyk a potom slovník vytvořit pomocí této klávesnice. A poté ji také používat na psaní znaků při zkoušení. Klávesnice se přepíná v pravém dolním rohu pomocí ikony CS (na liště blízko hodin). Pokud tam jazyk, který chcete použít není, musíte ho nejdřív přidat. To je jednoduché. Ve Windows 7 zvolte Možnosti na panelu pro jazyky a pak Nastavení, objeví se vám dialogové okno. Kliknete na Přidat a vyberete váš jazyk. A je to. V ostatních windowsech to bude podobné.

Zpět na menu

Formát uložení slovníků

Slovníky jsou prosté textové soubory. Můžete je vytvářet přes funkci Nový slovník v programu nebo můžete přímo editovat textový soubor. To má tu výhodu, že do něj můžete např. kopírovat slovíčka z jiných souborů nebo přímo z internetu. Je však třeba dodržet vnitřní formát.

Jako první v souboru je hlavička slovníku, která vypadá následovně.

1.řádek - verze slovníku (číslo 1 nebo 2)
2.řádek - locked nebo unlocked
3.řádek - jazyk
4.řádek - autor
5.řádek - úroveň (čísla 1 až 3)
6.řádek a dál - popis slovníku
-*-    - tímto trojznakem končí popis slovníku. Musí být na samostatném řádku.

Dál následuje seznam slovíček. Na každém řádku je jedno slovíčko. Jednotlivá pole (slovíčko, význam, výslovnost, popis, příklad) slovíčka jsou odděleny jedním z oddělovačů. Jako oddělovače může být ; (středník), tabelátor nebo trojznak >#<. Učítko používá vždy jako oddělovač právě trojznak >#< a to z toho důvodu, že je velice malá úpravděpodobnost, že by se vyskytl přímo v textu, čímž by došlo ke špatnému načtení slovíčka. Při uložení slovníku budou vždy všechny oddělovače převedeny právě na tento trojznak.

Pořadí jednotlivých polí slovíčka závisí na verzi slovníku.

VERZE: 1. pořadí = slovíčko, význam, výslovnost, příklad, vysvětlení
VERZE: 2. pořadí = slovíčko, výslovnost, význam, příklad, vysvětlení

Pole výslovnost může a nemusí být uzavřeno v hranatých závorkách [ ].

Příklad správně vyplněného slovníku je zde: Zakladni.dic

Zpět na menu

Práce s profilem

Učítko vás dokáže vyzkoušet z vybraných slovníků a zobrazit jednoduchou statistiku a průběhu zkoušení tohoto slovníku.

Profil je jakési rozšíření, které umožňuje jak počítat podrobnější statistiku vaší úspěšnosti, tak dovoluje používat pokročilejší metody zkoušení.

Je to soubor, do kterého se zapisují slovníky a slovíčka, ze kterých jste už byli vyzkoušeni a jejich statistiky. Pokud je profil načten, automaticky se po každém vyzkoušeném slovníku aktualizuje. Statistika se tak počítá ze všech slovníků a slovíček, které byly zkoušeny při tomto načteném profilu.

Protože má tedy přístup k jakémusi "velkému" slovníku může do zkoušení přidávat i starší slovíčka, která nejsou v aktuálním slovníku. V praxi to bude vypadat asi tak, že se učíte např. slovník Domácí spotřebiče a profil ví, že jste se před týdnem učili slovník Stromy a ne a ne si zapamatovat, jak se řekne javor. A tak profil neváhá a mezi topinkovačtroubu vám záludně šoupne i ten nešťastný javor.

Donutí vás tak učit se i slovíčka, která se zrovna teď učit třeba nechcete, ale které neumíte, takže vám to jen prospěje. Jaká slovíčka bude profil opakovat záleží na nastavení, které si můžete přizpůsobit vlastním potřebám v Nastavení profilu a samozřejmě jde opakování i úplně vypnout.

Vřele doporučuji profil používat. Vytvořte si jeden profil a nastavte si ho jako výchozí. Bude se vám pak spouštět automaticky a nebudete na to muset myslet. Budete tak mít dokonalý přehled o tom, jak s učením pokračujete.

Pokud bude Učítko používat více lidí, může si každý vytvořit vlastní profil. Také můžete mít např. jeden profil pro Angličtinu, jiný pro Finštinu a třetí pro Chemii. Jak kdo bude potřebovat. Díky profilu lze např. také zkontrolovat, jestli se vaše děti opravdu učily slovíčka na zítřejší písemku :-)

Vnitřní slovník

Díky profilu lze také využívat vnitřní slovník. Ten slouží pro slovíčka, které se chcete rychle naučit nebo která si stále nemůžete zapamatovat. Vnitřní slovník má kapacitu 20 slovíček. Tato slovíčka pak jsou do normálního zkoušení vkládána s velkou frekvencí jako nenaučená, takže si je často opakujete. Nevztahuje se na ně Statistika dotazovaného slovíčka, ani se nepočítá celková statistika zkoušení. Tyto slovíčka z vnitřního slovníku musíte opět vyřadit sami, není to automatické. Takže si sami rozhodnete, kdy slovíčko opravdu umíte. Vyřazuje a vkládá se vždy Dotazované slovíčko a poznáte ho tak, že v kolonce Celkem opakování je údaj vnitřní.

Zpět na menu

Popis dialogu Nastavení profilu

Nastavení profilu

Nastavit tento profil jako výchozí: po zaškrtnutí bude profil výchozí a bude se automaticky načítat při spuštění programu. Po odškrtnutí se přestane automaticky načítat.

Slovíčko je naučené od úspěšnosti: udává v procentech hodnotu podílu slovíčka špatně/dobře. Viz popis Slovíčko , číslo se zobrazuje také u Naučených slovíček.

Jméno: zde je možné změnit jméno profilu.

Vkládat nenaučená slovíčka: Učítko samo o sobě zkouší jen ze slovíček vybraných slovníků. Profil si ale pamatuje všechna slovíčka i jejich statistiku, které byly kdy v tomto profilu vyzkoušeny. Na základě toho, může zkoušet i slovíčka, která nejsou v aktuálně zkoušeném slovníku. Bude se tak dít, po zaškrtnutí tohoto políčka. Vkládaná slovíčka se vybírají podle toho, jaký typ vkládání je vybrán. Vřele doporočuji profil používat. Budete si tak automaticky opakovat i slovíčka, která vám v minulosti nešla a vštěpovat si je lépe do paměti.

Vkládá slovíčka nezkoušená déle než: profil bude vkládat jen slovíčka nevyzkoušená déle než je zadaný počet dnů. Toto nastavení ovlivňuje všechny možnosti, ze kterých lze vybrat níže.

Všechny: profil bude opakovat všechna nenaučená slovíčka. (Starší než počet dnů zadaných v políčku víše.)

Náhodně: náhodně vybere některá nenaučená slovíčka a ty bude opakovat. Můžete si zvolit, kolik procent nenaučených slovíček bude vloženo. (Opět ovlivněno zadanými dny.)

S úspěšností menší než: bude opakovat slovíčka, jejichž úspěšnost naučení není ta obecná, využívaná pro zkoušení, ale ta která bude zadaná ve vedlejším políčku. (Opět ovlivněno zadanými dny.)

Obnovit výchozí: obnoví všechna nastavení tohoto dialogu na původní hodnoty.

Zpět na menu

Popis dialogu Nastavení

Nastavení programu

Základní: hodnota udává, kolikrát se bude slovíčko při zkoušení opakovat.

Zvýšení po špatně zadaném: pokud slovíčko špatně zadáte, zvedne se počet jeho opakování o hodnotu zadanou v políčku.

Počet slovíček ve výuce: hodnota udává, kolik se bude zároveň zkoušet slovíček. Toto je dolní hranice a skutečný počet může být při zkoušení o něco vyšší.

Co nepovažovat za chybu: Zde je možné nastavit, co má Učítko při zkoušení považovat za chybu a co ne. Např. se spletete jen ve velikosti písmene, ale jinak slovíčko znáte. Od verze 1.4 se lze takovýmto chybám vyhnout. Chyby si můžete nechat Učítkem automaticky opravovat, což nedoporučuji. Lepší je nastavit, aby se vás Učítko zeptalo, zda konkrétní problém považovat či nepovažovat za chybu. Nebo, jako tomu bylo doposud, můžete vše považovat za chybu.

Výslovnost: zapne nebo vypne zobrazování hranatých závorek kolem výslovnosti.

Obnovit výchozí: obnoví všechna nastavení tohoto dialogu na původní hodnoty.

Zpět na menu


Copyright © 2009 Učítko | Design & Webmaster: Antonín J.G. Buček       celkem: